STATUT FUNDACJI "SOLIDARNI" im. ks. Jerzego Popiełuszki

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, reprezentowana przez Proboszcza Parafii Ks. dra Roberta Mokrzyckiego, zwana dalej Fundatorem, ustanawia Fundację, dla której na podstawie art. 5. ust.1. – ust. 5. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 j.t.) ustala niniejszy Statut.

 

§2

1. Fundacja działa pod nazwą:

FUNDACJA "SOLIDARNI"
im. ks. Jerzego Popiełuszki

2. Nazwa skrócona:

"SOLIDARNI"
ks. Jerzego Popiełuszki

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

 Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz:

1). podtrzymywania i upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego i jego tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2). organizacji imprez kulturalnych promujących kulturę i wartości chrześcijańskie;

3). ochrony i promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4). działalności na rzecz twórców kultury;

5). działalności wspomagającej rozwój kulturalny, w tym rozwój przedsiębiorczości;

6). wspierających infrastrukturalnie i programowo katolickie uniwersytety ludowe i pracownicze;

7). działań wspierających tworzenie nowych oraz reaktywację wcześniej funkcjonujących katolickich uniwersytetów ludowych;

8). działań wspierających tworzenie ogólnopolskiej sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej;

9). działań wspierających rozwój edukacji obywatelskiej i zachowanie dziedzictwa w lokalnych środowiskach;

10). promocji Rzeczypospolitej Polskiej poza jej granicami;

11). działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

12). instytucjonalnego rozwijania nowoczesnej organizacji poradnictwa i poprawy jakości świadczenia usług;

13). wspierania realizacji usług poradniczych i społecznych;

14). wspierania rozwoju edukacji, upowszechniania i integracji społecznej;

15). działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

16). działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi grupami społecznymi;

17). wsparcia bytowego, duchowego i materialnego uchodźców wojennych i potrzebujących pomocy;

18). promocji i organizacji wolontariatu;

19). przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

20). działalności charytatywnej;

21). działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

22). działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

23). wsparcia seniorów i osób niesamodzielnych.

24). Podejmowanie oddziaływań profilaktycznych i wzmacniania postaw prospołecznych.

25). Współpraca z infrastrukturami eklezjalnymi w redukcji szkód zdrowotnych.

26). Wsparcie w readaptacji osób opuszczających zakłady penitencjarne.

27). Prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć pozaszkolnych i terapii zajęciowej;

28). działań ukierunkowanych na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research);

29). promujących badania interdyscyplinarne;

30). działań przewidujących i uzupełniających unijne programy ramowe;

31). działań budujących Europejską Przestrzeń Badawczą (European Research Area);

32). działań podnoszących poziom mobilności naukowców poprzez tworzenie sieci naukowej wokół danej problematyki badawczej umożliwiający nawiązanie współpracy pomiędzy badaczami z różnych krajów świata;

33). działań podnoszących jakość badań naukowych;

34). działań na rzecz edukacji międzykololeniowej;

35). działań łączących różne pokolenia naukowców i wspierających w dążeniu do realizacji tych samych celów;

36). przeciwdziałanie przyczynom powstawania przestępstw, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami, pomoc postpenitencjarną, a także pomoc więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom;

37). przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego,

38). pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

§6

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

 a). prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki, realizowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

 b). akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,

 c). rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

 d). uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego,

 e). finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

 f). rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami w tym zakresie.

2. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, być wspólnikiem lub udziałowcem spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej, w szczególności w zakresie działalności wydawniczej, portali internetowych, doradztwa prawnego i zawodowego oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspomaganie tej działalności oraz innych, które realizują lub zawierają się w celach fundacji. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej zostaną przekazane na działalność statutową fundacji.

3. Fundacja nie może:

 a). udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań w stosunku do członków swoich organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;

 b). przekazywać swojego majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 c). wykorzystywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 d). zakupywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§7

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

 

§8

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i dyplomy "honoris causa" oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów Fundacji lub zasłużonych dla samej Fundacji.

 

§9

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ze względu na siedzibę fundacji Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) oraz nabyte przez Fundację w toku jej działania środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe.

2. Fundusz założycielski w połowie przeznaczony jest na działalność statutową i realizację celów Fundacji, a w pozostałej części może być przeznaczony na ewentualną działalność gospodarczą Fundacji.

3. Obszarem działalności gospodarczej - jeśli będzie prowadzona - będzie:

 a). pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

 b). sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

 c). sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

 d). pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

 e). działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

 f). pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

 g). doradztwo prawne (69.10.Z);

 h). doradztwo podatkowe (69.20.Z);

 i). pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

 

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1). świadczenia Fundatora;

2). darowizn, spadków i zapisów;

3). odsetek bankowych;

4). dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5). dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

6). dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

7). funduszów Unii Europejskiej;

8). funduszów przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,

9). prowadzonej działalności gospodarczej – jeżeli taka zostanie podjęta przez Fundację.

 

§12

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

 

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§14

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji.

 

§15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, który sam może wchodzić w jej skład.

4. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość dalszego (ponownego) powołania danej osoby do składu Rady Fundacji.

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§16

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 a). określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

 b). wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

 c). wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

 d). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

 e). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

2. W przypadku likwidacji Fundatora w wyniku decyzji władz Kościoła Katolickiego, całość jego kompetencji przejmuje terytorialna jednostka organizacyjna Kościoła, o której mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 j.t.) właściwa ze względu na siedzibę Fundacji..

 

§17

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, który jednocześnie zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć, w celu składania wyjaśnień Członkowie Zarządu Fundacji oraz przedstawiciel Fundatora.

5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

§18

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób a także zmiany Statutu.

5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

 

§19

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić w skład Rady Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym, na podstawie którego będą wykonywać świadczenia jako Członkowie Zarządu na rzecz Fundacji.

7. Rada Fundacji powołuje pełnomocnika do zawarcia umów, o których mowa w ust. 6. z Członkiem Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie i zawrą z Fundacją umowę, o której mowa w ust. 6. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

 

§20

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 a). reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

 b). sprawowanie pieczy nad majątkiem i funduszami Fundacji;

 c). kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 d). uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

 e). przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

 f). podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek prawa handlowego,

 g). ustalanie planów działania Fundacji;

 h). realizowanie uchwał Rady Fundacji;

 i). decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

 j). tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

 k). sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 l). sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

 m). ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji ani Fundatora.

3. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji.

 

§21

1. Fundator może powoływać i odwoływać:

 a). Kapitułę Fundacji;

 b). Radę Programową;

 c). Zespoły Doradcze.

2. Członkami ww. organów mogą być: przedstawiciel Fundatora oraz członkowie Rady i Zarządu Fundacji.

 

§22

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę bieżących i statutowych potrzeb.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.

 

§23

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za" i "przeciw" danej uchwale nadaje moc prawną głos Prezesa Fundacji.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 

§24

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

§25

1. W sprawie zmiany celów działalności Fundacji decyzję podejmuje Fundator.

2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej decyzji w przedmiocie zmiany statutu.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, §16. ust. 2. Statutu stosuje się odpowiednio.

4. Z zastrzeżeniem §25. zmiany w Statucie dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.