Inauguracja działalności Katolickiego Uniwersytetu Ludzi Pracy

sobota, 21 Styczeń 2023

FUNDACJA „SOLIDARNI” IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUDZI PRACY

 

Św. Jan Paweł II podczas spotkania ze społecznością akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w 1987 r. powiedział m.in.: „Universitas – to miejsce, przestrzeń i czas w których poszukuje się prawdy” [KUL, Lublin, 9.06.1987]. Fundacja „Solidarni” im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie tworzy właśnie takie miejsce, taką przestrzeń i taki czas dla różnych inicjatyw realizowanych w powstającym Centrum Edukacji Międzypokoleniowej. W nowo powstałej świątyni parafialnej p.w. Ks. Jerzego Popiełuszki wygospodarowano i przeznaczono na ten cel jej podziemia o pow. 800 m², które – dzięki wysiłkowi wielu darczyńców i donatorów – systematycznie zmierzają do finalnego przeznaczenia, zgodnie z założonymi celami, jakie stawia sobie Fundacja „Solidarni” i realizowanymi przez nią zadaniami.

Po doświadczeniu dystansowania się i izolowania ludzi w lokalnej społeczności, spowodowanym pandemią Covid-19, po obowiązujących wówczas przepisach prawnych, ograniczających liczbę uczestników różnych form aktywności społecznej, po konieczności zawieszenia działalności różnych organizacji, stowarzyszeń, innych grup społecznych i możliwości spotykania się ludzi z sobą – w 2022 r. rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w przygranicznej Ukrainie, z terenów której przybyło do Polski ponad 9 mln uchodźców wojennych. Spośród nich ponad 80 tys. zamieszkało w Rzeszowie, 230 tys. mieście wojewódzkim. Wraz z tym zjawiskiem pojawiły nowe potrzeby i nowe problemy, które należy pilnie i na bieżąco rozwiązywać. Z tą myślą Fundacja „Solidarni” podjęła inicjatywę utworzenia Centrum Edukacji Międzypokoleniowej, która jest realizowana zgodnie planami budowlanymi. Jedynym problemem są środki finansowe, niezbędne w realizacji projektu.

Niezależnie od prowadzonych prac budowlanych, Fundacja „Solidarni” zainaugurowała działalność Katolickiego Uniwersytetu Ludzi Pracy im. Bł ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Jego misją jest promocja wszechstronnego rozwoju człowieka w „Szkole dla życia” (według metody grundtvigiańskiej) do wypełniania przez człowieka powinności wobec Ojczyzny, Narodu i Kościoła w świetle wartości, promowanych przez Katolicką Naukę Społeczną. Natomiast cele statutowe Uniwersytetu to:

• pogłębianie chrześcijańskiej formacji religijno-moralnej;

• podniesienie kultury społecznej i religijnej wśród ludzi;

• pomoc ludziom w lepszym funkcjonowaniu w dzisiejszej rzeczywistości poprzez przekształcanie postaw, świadomości i systemu wartości, a także stworzenie przez prowadzoną pracę oświatową warunków do lepszego rozumienia rzeczywistości społecznej, praw rządzących jej rozwojem, do umiejętności przekształcania tej rzeczywistości zgodnie z aktualnymi potrzebami ogólnospołecznymi;

• przygotowanie słuchaczy do umiejętnego korzystania z literatury, z pomocy instytucji i organizacji społecznych w rozwiązywaniu ich problemów;

• wiązanie emocjonalne ludzi z historią, tradycją ich najbliższego regionu;

• kultywowanie obrzędów, zwyczajów i uroczystości, w tym także religijnych.

Jako zadania KULP stawia sobie świadczenie pomocy ludziom w lepszym funkcjonowaniu w aktualnej rzeczywistości, poprzez przekształcanie postaw oraz podnoszenie świadomości i rozwijanie systemu wartości; świadczenie pomocy w wyjaśnianiu procesów zachodzących w społeczeństwie i w świecie oraz wpływanie na tworzenie lepszych warunków rzeczywistości społecznej, poprzez prowadzoną pracę edukacyjną oraz przygotowanie słuchaczy do umiejętności korzystania z pomocy różnych instytucji i organizacji.

 

Inauguracja działalności Katolickiego Uniwersytetu Ludzi Pracy
Im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie

Czwartek, 19 stycznia 2023 r.
Program:

• 16.30 – przywitanie zaproszonych gości
• 17.00 – spotkanie przygotowujące
• 18.00 – Uroczysta Eucharystia z okolicznościową homilią (Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG)
• 19.00 – Wykład inauguracyjny: Ks. Prof. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski), „Chrześcijanie wobec wojny”.
• dyskusja
• podsumowanie i zakończenie